Kapcsolat

- Egyházközség Elérhetősége:

Református lelkipásztor:

Dr. Pótor János 

Tel: 06-44/385-250; 06-30/395-5893

E-mail: potorjanos@freemail.hu

Gondnok: Kiss Andrásné

Harangozó: Herczeg Józsefné

- Sarepta Református Idősek Otthona Elérhetősége:

4336 Őr, Kálvin János út 2.

Telefon: 06-44/385-560

Beköltözési információk

A Sarepta Református Idősek Otthonába való beköltözéssel kapcsolatos információk

 

Beköltözéshez szükéges a "Kérelem" nyomtatvány mindhárom részének kitöltése

valamint

az "Értékelő adatlap" vonatkozó részeinek a házi/kezelőorvos általi értelemszerű kitöltése és aláírása.

Kérjük a kitöltött Kérelmet és Értékelő adatlapot a lenti címre visszajuttatni szíveskedjenek.

Az ellátásra vonatkozó, a beköltözéskor megkötésre kerülő megállapodás lent megtekinthető.

Egyszerű megfogalmazásban elhelyezés nyújtható annak, aki a 80 évet betöltötte és egyedül él, illetve aki egészségügyi okokból rászoruló (önellátási képessége jelentősen meggyengült, ezt méri fel az értékelő adatlap - azonban aki szeretne elhelyezést nyerni, annál szinte biztos, hogy az elhelyezés indokolt is és nem szükséges a kérelmet elutasítani).

FONTOS:

A beköltözés feltétele a három koronavírus elleni oltás!

 


Jogszabály

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet „A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól”

Idősotthoni elhelyezés nyújtható, ha

a kérelmező gondozása szükséglete az értékelő adatlap szerinti III. fokozatú

vagy

az alábbi gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények fennállása esetén:

1. A demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak.

vagy

2. Az ellátást igénylő egyedül él, és

  1. nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
  2. hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy
  3. hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
  4. fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
  5. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
  6. munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.

Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni, a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

 


 

Címünk: 4336 Őr, Kálvin J. u. 2.

Telefon: 44/385-560

E-mail: balazso1974@gmail.com

Számlaszámunk:

Takarékbank

67800247-10500044

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Kérelem - első oldal

Kérelem - egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Kérelem - jövedelem és vagyonnyilatkozat

Értékelő adatlap

 

Megállapodás

Házirend

Beköltözéshez behozandók listája

Nyilatkozat halálesetre

Szakmai program 2020